Ενημέρωση για την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης-1-2020 του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου περιφέρειας Εφετείου Θεσσαλονίκης

   Συμβολαιογραφικός Σύλλογος

περιφέρειας Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 9-1-2020

Αρ.πρωτ.14

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

περιφέρειας Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Ενημέρωση για την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης-1-2020

                Σας ενημερώνουμε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης-1-2020 αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία τα εξής:

«1) Συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων του Σ.Σ.Ε.Θ μέχρι την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης του Σ.Σ.Ε.Θ στις 26-1-2020. Οι συμβολαιογράφοι του Σ.Σ.Ε.Θ απέχουν από τη διενέργεια όλων των συμβολαιογραφικών πράξεων που απαιτούν την υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και την επισύναψη πιστοποιητικού του ά. 54Α ν. 4174/2013. Ειδικότερα επί των πλειστηριασμών, επιτρέπεται η σύνταξη και υπογραφή όλων των πράξεων που συνδέονται με τη διενέργειά τους πλην της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης. Αιτήματα της αποχής είναι:

α) η αναμόρφωση του άρθρου 36 ν. 4646/2019 όσον αφορά την έννοια της φορολογικής ταυτότητας του ακινήτου και

β) η αναστολή εφαρμογής των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 έως ότου δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, οριοθετηθεί η ευθύνη του συμβολαιογράφου και υπάρξει επιμόρφωση των συμβολαιογράφων. Ειδικότερα, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να λειτουργεί μόνον ως διαβιβαστής των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου και ο υπολογισμός του φόρου να πραγματοποιείται από την αρμόδια Αρχή (σήμερα τις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ).

2) Διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων επί των άνω θεμάτων και προώθησή τους στους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο συνέχισης του διαλόγου μαζί τους. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Δ.Σ του Σ.Σ.Ε.Θ μέχρι τις 12-1-2020.

3) Γνωστοποίηση της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 8-1-2020 στις Δ.Ο.Υ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης».

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

 

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου