Γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων σε περίπτωση ακάλυπτων επιταγών

Οι Τράπεζες μπορούν να γνωστοποιούν προσωπικά στοιχεία πελατών τους σε 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν στα 
δικαστήρια σε περιπτώσεις ακάλυπτων ή κλεμμένων επιταγών.
Σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (54/2010) 
η χορήγηση της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού δελτίου ταυτότητας 
και του αριθμού φορολογικού μητρώου, στο μέτρο που είναι απαραίτητα 
για την ταυτοποίηση του προσώπου που εξέδωσε την ακάλυπτη επιταγή και 
κατά συνέπεια για τη δικαστική επιδίωξη της απαίτησης, που 
συμπεριλαμβάνει και την αναγκαστική εκτέλεση, συνάδει με το νόμο 
2742/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.
Η ίδια απόφαση επιτρέπει στις Τράπεζες να διαβιβάζουν στον εκδότη της 
επιταγής, τα προσωπικά στοιχεία του ενεχυριαστή της, υπό την 
προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει δηλώσει σε δημόσια αρχή την κλοπή της 
επιταγής.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ