Φορολογικό Νομοσχέδιο, τροποποιήθηκε το άρθρο 20 παρ.7

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ
          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ       
                                                              Θεσσαλονίκη  23  Μαρτίου 2011
    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με τροπολογία που κατατέθηκε την 22/03/2011 στη Βουλή, τροποποιήθηκε το άρθρο 20 παρ.7 στο υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο ως εξής:
«5)  Επί των δικηγορικών αμοιβών οφείλεται προκαταβολή φόρου 15%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 58. Ο τρόπος, η διαδικασία, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια υπολογισμού και απόδοσης του φόρου αυτού, καθορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της υποπαραγράφου –ζ- της παρούσης παραγράφου»
Η ανωτέρω θετική , κατ’ αρχήν, εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα της έντονης παρέμβασης του  Προεδρείου της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας (Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, και Πειραιά) την εβδομάδα που πέρασε, στους αρμόδιους φορείς.
    Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι συνεχίζουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση για την οριστική ρύθμιση του θέματος με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, που θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα των δικηγόρων και των Δικηγορικών Συλλόγων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης