Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                             
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ     
ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                 

Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας 8    ΠΡΟΣ:    Ως  Π.Δ.
Ταχ. κώδ.: 10184 – Αθήνα       
Πληροφορίες: Ι. Φοβάκης       
Τηλέφωνο: 210 33 75 866       
Τηλεομ.: 210 33 75 854       
Ηλ. ταχ/μείο: [email protected]
   

ΘΕΜΑ:    Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66). Εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, στο πλαίσιο των Συμβάσεων/Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.
   
ΣΧΕΤ.:    α) Η με αριθ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1082/11.06.09 εγκύκλιος διαταγή της Υπηρεσίας μας.
    β) Η με αριθ. 11004/Β0012/ΠΟΛ.1129/06.06.11 εγκύκλιος διαταγή της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12).

    Σε συνέχεια του υπ. αριθ. α) σχετικού, σας παραθέτουμε επικαιροποιημένο πίνακα με τα ποσοστά παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων, όπως αυτά προβλέπονται από τις νέες Συμβάσεις/Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος που συνήψε η χώρα μας. Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις των εν λόγω Σ.Α.Δ.Φ. έχουν εφαρμογή από την 01 Ιανουαρίου 2011 και εντεύθεν.   
                                                                                                  
Ακριβές Αντίγραφο                                                                              H Προϊστάμενη της Δ/νσης
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                                             α.α.
                                                                                                                               Μ. Σαραντίτη

Συνημμένα αρχεία: