ΕΣΔι-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων-Διοικητική Κατεύθυνση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες σε μαθήματα, εισηγητές σε ημερίδες και σεμινάριο πρακτικής της ΕΣΔι, η οποία αφορά τους σπουδαστές της 28ης εκπαιδευτικής σειράς της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης. Συνημμένα η αντίστοιχη αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους. Τα μαθήματα, οι θεματικές των ημερίδων και του εκπαιδευτικού σεμιναρίου (το οποίο απευθύνεται μόνο σε σπουδαστές) περιγράφονται στο κείμενο της πρόσκλησης. Η τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 20-12-2021 και ώρα 15:00.

Διευκρινίζεται ότι ενόψει του άρθρου 54 παρ. 7 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο Νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών», για την 28η εκπαιδευτική σειρά, στην οποία αφορά η ως άνω πρόσκληση, σχετικά με τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή και τοποθέτηση διδασκόντων, τα οποία δε συνδέονται με τα στάδια κατάρτισης του προγράμματος σπουδών της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νέου νομικού καθεστώτος.

(Ν. 4871/2021 – ΆΡΘΡΟ 49 § 4). Τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων, τα οποία βαθμολογούνται με κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10), είναι τα εξής: α) Η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας σαράντα τοις εκατό (40%). Εφόσον ο διδάσκων έχει ήδη διδάξει στη Σχολή, συνεκτιμώνται για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού και οι κατά την παρ. 5 του άρθρου 27 αξιολογήσεις των σπουδαστών ως προς αυτόν, β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%), γ) η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες ως εισηγητές σχετικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%), δ) η ύπαρξη διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%). 

 

Συνημμένα:Η πρόσκληση και η αίτηση του δικηγόρου