Ερωτηματολόγιο ΕΔΜ για την Επιτάχυνση της Δικαιοσύνης

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει ερωτηματολόγιο της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, το οποίο, αφού το επιθυμείτε, μπορείτε να το συμπληρώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται ηλεκτρονικά:

http://195.134.102.162:8080/limesurvey/index.php/497742/lang-el