ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΦΕΤΩΝ κ. ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ

 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Με την υπ’ αριθμ. 40/30.10.2014 απόφαση του Δ.Σ. ο Δ.Σ.Θ. επισημαίνει τον κίνδυνο παράβασης των εγγυήσεων της δίκαιης δίκης στο πρόσωπο τριών συναδέλφων που πρόκειται να δικαστούν από το ποινικό Εφετείο, ο ένας για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της ψευδούς καταμήνυσης και οι άλλοι  δύο για το αδίκημα της ψευδορκίας μάρτυρα. Ειδικότερα ο πρώτος κατηγορείται ότι στα πλαίσια προσβολής των πρακτικών ποινικής δίκης ως πλαστών, κατονόμασε ως πλαστογράφο τον εγκαλούντα, που ήταν προεδρεύων στο Ποινικό Δικαστήριο, επικαλούμενος ότι ουδέποτε εκστόμισε φράσεις που καταγράφηκαν σ’ αυτά και οι άλλοι δύο ότι ψευδώς κατέθεσαν ως μάρτυρες επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό του πρώτου. Ο κίνδυνος συνίσταται στο ότι ήδη έχει απορριφθεί επανειλημμένα το σταθερά επαναλαμβανόμενο από τον πρώτο συνάδελφο αίτημα να προσκομιστεί το πρόχειρο της γραμματέως της έδρας, προκειμένου να αντιπαραβληθεί με τα επίσημα πρακτικά της δίκης στα επίμαχα σημεία τους, ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι έχουν καταχωρηθεί σ’ αυτό οι αποδιδόμενες στο συνάδελφο φράσεις, με το επιχείρημα ότι αυτό είναι interna corporis ήτοι εσωτερική υπόθεση του δικαστηρίου.

Ωστόσο η εν λόγω απόρριψη προσκρούει στο γεγονός ότι τα πρόχειρα πρακτικά αποτελούν υποστατό έγγραφο το οποίο σύμφωνα με το αρ. 142 του Κ.Π.Δ. ο πρόεδρος που διευθύνει τη συζήτηση, το μονογράφει σε κάθε φύλλο του μετά το πέρας της και συνεπώς αποτελεί: α)  αποδεικτικό στοιχείο ικανό να οδηγήσει σε ορθή κρίση για την υπόθεση των συναδέλφων, σχετικά με τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται και β) αναγνωστέο έγγραφο, αφού σύμφωνα με το αρ. 179 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. : «Στην ποινική διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικών μέσων», συμπεριλαμβανομένων συνεπώς και των υπηρεσιακών εγγράφων, καθόσον τέτοια παράλειψη αφαιρεί από τον κατηγορούμενο το δικαίωμα πρόσβασης σε αποδεικτικό μέσο που είναι χρήσιμο για την υπεράσπισή του.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δ.Σ.Θ. καλεί το δικαστήριο που θα δικάσει την ανωτέρω υπόθεση να λάβει υπόψη του τα πρόχειρα πρακτικά της επίμαχης δίκης, ώστε να εξασφαλισθούν οι εγγυήσεις της δίκαιης δίκης για τους κατηγορούμενους συναδέρφους.

          Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν.Γραμματέας

 Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                                     Χρήστος Ηρ. Ράπτης