Επιστημονική Συνάντηση με Θέμα: Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, δίκαιο της Ένωσης και ελληνική έννομη τάξη

Στο συνημμένο Θα βρείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης