Επίδομα Δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
           
                                      Θεσσαλονίκη 01 Ιουνίου 2010 
 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 
    To μηνιαίο επίδομα των 176€ που λαμβάνουν με δικαστικές αποφάσεις οι εργαζόμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (όπως είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία κλπ), δικαιούνται και οι δικηγόροι που απασχολούνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με Πάγια Αντιμισθία. 
    Αυτό έκρινε με την υπ’ αρ. 946/2010 απόφασή του ο Άρειος Πάγος, με το σκεπτικό ότι έτσι εφαρμόζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας.
    Ειδικότερα, ο Άρειος Πάγος αναφέρει ότι ο δικηγόρος δεν ελάμβανε την παροχή του Ν. 3016/2002 (176€) « της οποίας η χορήγηση συνιστά ευθεία και γενική αύξηση  των αποδοχών στο ενιαίο μισθολογικό πλαίσιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και δεν συναρτάται με καμία άλλη προϋπόθεση, όπως ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας ή τα πρόσωπα των εργαζομένων και ως εκ τούτου η μη χορήγησή της συνιστά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας σε συνδυασμό με την αρχή της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία (άρθρο 4 & 22 του Συντάγματος) ».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
           Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
    Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                          Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης