Επείγουσες ανακοινώσεις για τις εκλογές 18/25.5.2014

1. Χρήσιμα τηλέφωνα

    Γραμματεία: 2310507240

    Εφόρου Α’ Θεσσαλονίκης: 2310507241

    Εφόρου Β’ Θεσσαλονίκης: 2310507238
 

2. Παράδοση πρακτικών στα δικαστήρια (βλέπε συνημμένο αρχείο pdf)
 

3. Ανακοίνωση Πρωτοδικείου για αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων (βλέπε παρακάτω καθώς και τα συνημμένα αρχεία excel)

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΑΣ – ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ -ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Γ.Π.Σ.  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών μετά τη νεότερη ΚΥΑ σχετικά με την αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων και των γραμματέων, επικαιροποιεί και αντικαθιστά

το αρχείο excel, το οποίο θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] και διευκρινίζει τα κάτωθι:

Παράρτημα Ι

α) Το νέο αρχείο έχει μικρές αλλαγές που θα διευκολύνουν την εισαγωγή του στο σύστημα και αντικαθιστά το παλαιό.

β) Το νέο αρχείο του Παραρτήματος Ι, θα συμπληρωθεί μόνο από τους τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής.

Θα συμπληρωθεί και θα υπογραφεί υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή ( 2 αντίτυπα).

Τα δύο (2) αντίτυπα υποβάλλονται μαζί με τον σάκο στο Πρωτοδικείο, σφραγίζονται και κρατείται ένα από το πρωτοδικείο και ένα επιστρέφεται στον υποβάλλοντα.

Ένα έντυπο για κάθε Κυριακή, όπου θα αλλάζει το πεδίο «ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (1 ή 2).

Προαιρετικά θα σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο [email protected], για να επιταχυνθεί η διαδικασία της πληρωμής.

Ένα e-mail για κάθε Κυριακή, το οποίο μπορεί να αποσταλεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την παράδοση του Παραρτήματος Ι στο Πρωτοδικείο.

Παράδειγμα: Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα έχει τυπωμένες 2 κενές φόρμες τις οποίες θα συμπληρώσει (χειρόγραφα με στυλό) θα υπογράψει και θα σφραγίσει.

Θα παραδώσει την μία και θα κρατήσει την άλλη η οποία έχει σφραγιστεί από το Πρωτοδικείο.

Στην συνέχεια μία από τις επόμενες μέρες (π.χ. την Τρίτη) και προαιρετικά – θα συμπληρώσει το αρχείο Excel με τα ίδια στοιχεία προσέχοντας να μην γίνει λάθος και θα το αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

γ) Πρέπει να δοθεί μέγιστη προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των πεδίων του Α.Φ.Μ.

δ) Ο τακτικός δικαστικός αντιπρόσωπος συμπληρώνει εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία των γραμματέων του τμήματός του.

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_0098.html

Σημείωση:Θα ακολουθήσει μεταγενέστερη ανακοίνωση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr από τους δικαιούχους της εκλογικής αποζημίωσης.