ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΔΣΘ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΠΔΔ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 03-06-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΚΑΙ ΔΣΘ.

Δυνάμει της από 03-06-2021 Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τον νομικό έλεγχο εγγραπτέων πράξεων από συναδέρφους δικηγόρους, όπως αυτή τροποποιήθηκε, καθώς και της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2409624/15-02-2024 απόφασης του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», σύμφωνα με την οποία οι Νομικοί Εισηγητές του Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αυξάνονται  από είκοσι (20), που είχαν οριστεί αρχικά, σε επτακόσιους ογδόντα έξι (786) ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  όσοι συνάδερφοι έχουν παρακολουθήσει ήδη τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμπεριλαμβανομένων των επιλαχόντων που προέκυψαν από την πρώτη κλήρωση και επιθυμούν να συμμετέχουν στη νέα διαδικασία επιλογής για την εγγραφής τους στο Μητρώο Εισηγητών, προς συμπλήρωση του αριθμού Νομικών Εισηγητών κατά τα ανωτέρω, να υποβάλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://eisigites.ktimatologio.gr/registration από την ∆ευτέρα 04.03.2024 (ώρα έναρξης 8.00 πµ.) έως και την Παρασκευή 08.03.2024 (ώρα λήξης 15.00 µµ).

Η επιλογή των προς εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών θα διενεργηθεί, όπως προβλέπεται από την Προγραμματική Σύμβαση, από Τριμελή Επιτροπή, αφού ελεγχθούν οι προϋποθέσεις που θέτει η προαναφερθείσα απόφαση.