ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι για τις ανάγκες κοινοποίησης της έγγραφης δήλωσης των πληρεξουσίων δικηγόρων περί μη εξέτασης μάρτυρα κατ΄άρθρο 1. Α/Α/ 4. παρ. 5 περ β, βγ της με αριθμό Δ1α /Γ Ποικ71342/6-11-2020 Κ.Υ.Α σε όλες τις πολιτικές δίκες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην με αριθμό 3656/2020 πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης πρέπει οι δηλώσεις να αποστέλλονται στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

α) [email protected] για το Τμήμα Γραμματέων Εδρών Πολιτικής Διαδικασίας και

β) [email protected] για το τμήμα ασφαλιστικών μέτρων 

Από το Γραφείο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης