Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αναφορικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού  για την  Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ) σας ενημερώνουμε  τα παρακάτω:

1.Ο Δ.Σ.Θ. ανέθεσε την εκτέλεση των καθηκόντων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον Αν. Καθηγητή Α.Π.Θ-Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Ιγγλεζάκη.

2.Για τη διευκόλυνση εφαρμογής του Κανονισμού συνημμένα αποστέλλονται αρχικές  οδηγίες-κύρια βήματα συμμόρφωσης Δικηγορικού Γραφείου που συντάχθηκαν  για το σκοπό αυτό από τον κ .Ιγγλεζάκη  μαζί με σχετικά αρχεία .

3.Κατόπιν ληφθείσας απόφασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, εκπονείται ήδη Κώδικας Δεοντολογίας (κατ’ άρθρο 40 ) με σκοπό την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού.