Ενημέρωση για δυνατότητα διενέργειας ΓΣ για αρχαιρεσίες αθλητικών σωματείων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 45 Ν. 4778/2021 προβλέφθηκε η χρήση μέσων Τ.Π.Ε. για τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών. Δείτε συνημμένα τον σχετικό νόμο και την εκδοθείσα βάσει αυτού εφαρμοστική ΚΥΑ
 
Συνημμένα αρχεία: