ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5108/2024 σύμφωνα με τον οποίο ο προέλεγχος των σωματείων από δικηγόρους αρχίζει από 1.6.2024 (αντί 1.5.2024). Ως τότε συνεχίζεται κανονικά η τρέχουσα διαδικασία.

Παραθέτουμε το άρθρο:

Άρθρο 57 ν. 5108/2024

Έναρξη ισχύος των διατάξεων για τον προέλεγχο σωματείων από δικηγόρο Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 ν. 5095/2024

Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 5095/2024 (Α΄ 40), περί της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, οι λέξεις «του άρθρου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 19 και» και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32 Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς των Κεφαλαίων Α΄ και Γ΄ του Μέρους Β΄ και των άρθρων 19 και 29 αρχίζει από την 1η.6.2024.»