Έγγραφο Εφετείου σχετικά με την έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) για τη χορήγηση αναβολών

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο