ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚ.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚ.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

από την 7η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07.30΄

  1. στις ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ:

Γραμματεία Εφόρου Α’ Εκλογικής Περιφέρειας:

Γρ.223 – 224 (2ος όροφος), τηλ.: 2313-311-223 & 2313-311-224

Γραμματεία Εφόρου Β’ Εκλογικής Περιφέρειας:

Γρ.242-244 (2ος όροφος), τηλ.: 2313-311-242 & 2313-311-244

2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ:

Γρ.141 (1ος όροφος ) τηλ.: 2313-311-141, 2310-545-028

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (µόνο τηλεφωνικά)

(βλ. ιστοσελίδα Π.Κ.Μ.)