Εκθέματα των δικασίμων 22-9-2020 και 29-9-2020 του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.