ΕΚΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21-9-2021 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.