ΕΚΘΕΜΑ ΤΗΣ 24-6-2021 ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο