Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 23 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την νέα ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (Ν. 4110/2013 & Ν 4172/2013) οι ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων καταχωρούνται ως έξοδα στο επαγγελματικό τους βιβλίο ( εσόδων – εξόδων).
Προς διευκρίνιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών το παρακάτω έγγραφο:
 

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία : 23.12.2013

Αρ. Πρωτ. 12409

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Γενική δ/νση Φορολογίας

1.Διεύθυνση Φορολογίας  Εισοδήματος (Δ12)

2. Δ/νση Βιβλιων & Στοιχείων (Δ15)

ΘΕΜΑ:  Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των Δικηγόρων

I. Με τη διάταξη του άρθρου 3§45 του Ν. 4110/2013, προστέθηκε υποπερ. εε’ στο άρθρο 31§1 περ. α’ του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και, δυνάμει αυτής, για  τις δαπάνες, που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών, κατ’ ακολουθίαν και των Δικηγόρων, ως γενικό έξοδο διαχειρίσεως, και το ποσό της δαπάνης των εισφορών, που καταβάλλουν σε ταμεία ασφαλίσεως, εφ’ όσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλομένων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφαλίσεως σε ταμεία, που έχουν συσταθεί με νόμο.
II. Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές των Δικηγόρων προς τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.), τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) και τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Υ.Δ.Θ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), σημειώνονται τα ακόλουθα ειδικότερα ζητήματα:
α. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που καταβάλλονται σε μια χρήση, αφορούν στην αμέσως προηγουμένη χρήση (π.χ., το έτος 2014 καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές της χρήσεως 2013).   
β. Οι ανακοινώσεις των σχετικών Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., δυνάμει των οποίων προσδιορίζεται το ύψος των ως άνω εισφορών και εκκινεί η διαδικασία καταβολής τους από τους ασφαλισμένους Δικηγόρους, εκδίδονται σε χρόνο, στον οποίο οι τελευταίοι έχουν κλείσει τα φορολογικά τους βιβλία. Συνακόλουθα, και η παραλαβή των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, στα οποία επικολλώνται τα καταβαλλόμενα κατά τη διάρκεια μιας χρήσεως ένσημα, παραλαμβάνονται από το Ταμείο στον ανωτέρω χρόνο.
γ. Η ελαχίστη για κάθε Δικηγόρο υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά σε κάθε Τομέα καταβάλλεται κατ’ αρχήν κατά τη διάρκεια της χρήσεως, στην οποία αυτή ανάγεται (π.χ. στο ανωτέρω παράδειγμα στη χρήση 2013), διά της αγοράς των σχετικών ενσήμων (ως προς την οποία δεν εκδίδεται κάποιο παραστατικό) και της επικολλήσεώς τους στο οικείο ασφαλιστικό βιβλιάριο, η δε τυχόν διαφορά μεταξύ ενσήμων και ελαχίστου ποσού εξοφλείται με την καταβολή μετρητών χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου στον χρόνο, στον οποίο παραδίδονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια (π.χ. στο ανωτέρω παράδειγμα στο έτος 2014).
III. Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι, από 01-01-2014, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 23 περ. γ’ του Ν. 4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.), δεν εκπίπτουν ως επαγγελματικές δαπάνες οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
IV. Τέλος, επισημαίνεται ότι ανάλογες διαστάσεις αναπτύσσει το προαναλυθέν ζήτημα και αναφορικά με τους Δικηγόρους της περιφέρειας, καθώς και με τα λοιπά νομικά επαγγέλματα, που υπάγονται στον Τομέα Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (Δικαστικοί Επιμελητές, Συμβολαιογράφοι, Υποθηκοφύλακες).
V. Εν όψει των ανωτέρω, ερωτώνται τα ακόλουθα:
1. Σε ποιόν χρόνο καταχωρίζονται στα προβλεπόμενα από τον Κ.Φ.Α.Σ. βιβλία και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του Δικηγόρου οι προπεριγραφείσες ασφαλιστικές εισφορές;
2. Με ποιό παραστατικό πραγματοποιείται η ανωτέρω καταχώριση;
3. Δύναται να επέχει θέση νομίμου και προσήκοντος παραστατικού κατά τον Κ.Φ.Α.Σ., για την καταχώριση της εν λόγω δαπάνης, επιστολή του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, με την οποία ανακοινώνεται σε έκαστο Μέλος του, πριν κλείσει η επίμαχη χρήση, το ύψος των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, υπό την προϋπόθεση ότι εν συνεχεία πράγματι θα αποδεικνύεται η καταβολή τους (με ένσημα ή σε μετρητά χρήματα), άλλως θα αναμορφωθούν φορολογικώς ως λογιστική διαφορά;
4. Ποιά είναι η φορολογική μεταχείριση ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες καταβάλλονται τμηματικώς λόγω υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και ανάγονται σε προηγούμενες της τμηματικής εξοφλήσεως χρήσεις;
Παρακαλούμε για το άμεσο των απαντήσεών σας, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος επί των ανωτέρω θεμάτων και οι Συνάδελφοι δεν γνωρίζουν με ασφάλεια τον δέοντα τρόπο φορολογικής αντιμετωπίσεως των εν λόγω εισφορών, που συναρτάται άμεσα και με τον χρόνο καταβολής από μέρους τους των σχετικών ποσών, ενώ επίκειται το πέρας της τρέχουσας χρήσεως και το κλείσιμο των φορολογικών τους βιβλίων.
Διατελούμε στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν αναγκαία περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ