Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                        16 Νοεμβρίου 2018
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους»

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Κουτσοχήνα προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας κ. Βερβεσό και αντίστοιχες ενέργειες του τελευταίου, εκδόθηκε η νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018, με την οποία ειδικότερα προβλέπεται ότι:
Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους ενώπιον διοικητικών αρχών.
Οι δικηγόροι, συνεπώς, δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Ν.4194/2013.
Για την νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ή των διοικητικών προσφυγών, που κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του, είτε σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις Υπηρεσίες για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του (από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει), καθώς και η προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα.
Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της νέας με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018 Εγκυκλίου.

               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

        Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                    Πέτρος Ε. Σαμαράς