Εκπροσώπηση πολιτών από δικηγόρους ενώπιον των ληξιαρχείων και των δημοτολογίων

Παρά την έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που είχαμε γνωστοποιήσει προ ημερών και με την οποία αποσαφηνίζεται ότι οι δικηγόροι δεν θεωρούνται «τρίτοι» έναντι των εντολέων τους, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται για την κατάθεση αιτήσεων και παραλαβή διοικητικών εγγράφων η προσκόμιση έγγραφης εξουσιοδότησης με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ετέθη υπ’ όψιν μας νεότερο, μη νόμιμο κατά περιεχόμενο, έγγραφο υπ’ αριθ. 60587/30.10.2018 της Διευθύντριας Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης Ουρανίας Σταυροπούλου προς τον Δήμο Πατρέων με το οποίο καλεί τα ληξιαρχεία να ζητούν από δικηγόρους εξουσιοδότηση των εντολέων τους με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής.

Κατόπιν αυτού εστάλη η υπ’ αριθ. 22/21.11.2018 επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου της της Ολομέλειας  των Προέδρων  των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  προς την Υφυπουργό Εσωτερικών, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, με αίτημα την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων των δικηγόρων προς το σκοπό  καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς η θέση της Διευθύντριας Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, «όχι μόνον είναι ευθέως παράνομη, αλλά προσέτι απάδει στον οφειλόμενο κατά το άρθρο 34 ΚωδΔικ «σεβασμό και τιμή στο λειτούργημα του Δικηγόρου από κάθε πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης» και  προκαλεί τεράστια ταλαιπωρία στους διοικουμένους».

Η Υφυπουργός, επελήφθη αμέσως του θέματος και με το από 27.11.2018 έγγραφό της που απευθύνεται στην ως άνω Διευθύντρια Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης την καλεί όπως παράσχει άμεση διευκρίνιση με σχετικό της έγγραφο προς όλα τα ληξιαρχεία της χώρας, αναφορικά με το ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση οιασδήποτε έγγραφης εξουσιοδότησης από δικηγόρο, όταν εκπροσωπεί εντολέα ενώπιον των υπηρεσιών Ληξιαρχείων και Δημοτολογίων, με την αυστηρή υπόμνηση«όπως υπάρξει άμεση συμμόρφωση».

Στο έγγραφό της η Υφυπουργός επισυνάπτει και εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση του Δικηγόρου, Νομικού Συμβούλου της Υφυπουργού, Γεωργίου Κροκίδα, με εκτενή τεκμηρίωση επί του θέματος.

Μετά την ως άνω εξέλιξη θεωρούμε ότι κάμφθηκε και η τελευταία νησίδα μη νόμιμης και ανεπέρειστης αντίδρασης της δημόσιας διοίκησης, στο νόμιμο και απολύτως εύλογο αίτημα του δικηγορικού σώματος να μη θεωρείται ο πληρεξούσιος δικηγόρος «τρίτος» έναντι του εντολέως του και να μην επιβαρύνεται με την υποχρέωση λήψεως και επιδείξεως εξουσιοδοτήσεων του εντολέως του ενώπιον των διοικητικών αρχών.