Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισηγητές των σεμιναρίων της ΕΣΔι

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η διαδικασία υποβολής αίτησης και επιλογής των εισηγητών για τα σεμινάρια της ΕΣΔι είναι η ακόλουθη:

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να εγγράφονται στο μητρώο εισηγητών της Ε.Σ.Δι., στον παρακάτω σύνδεσμο, επιλέγοντας τα σεμινάρια που τους ενδιαφέρουν

http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/?option=com_chronoforms5&chronoform=esdi-application

  1. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν στο email [email protected], μία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στην οποία να αναφέρουν ότι επιθυμούν να είναι εισηγητές στο σεμινάριο που τους ενδιαφέρει, καθώς και τον τίτλο της εισήγησής τους), το διάγραμμα της ειδικότερης θεματικής που προτίθενται να αναπτύξουν και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Έναν μήνα περίπου πριν από τη διενέργεια του εκάστοτε σεμιναρίου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΣΔι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισηγητές, για το εν λόγω σεμινάριο, στην οποία θα υπάρχει προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι φάκελοι των εισηγητών αξιολογούνται από την τριμελή οργανωτική επιτροπή, που είναι υπεύθυνη για το εκάστοτε σεμινάριο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εισηγητών, θα αποστέλλεται στους επιλεγέντες εισηγητές και μία αίτηση εγγραφής, την οποία θα πρέπει να επιστρέφουν συμπληρωμένη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης στους εισηγητές των σεμιναρίων αποτελεί η προσκόμιση της εισήγησής τους στο τμήμα της επιμόρφωσης μετά την ολοκλήρωση του εκάστοτε σεμιναρίου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩTIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Συνημμένα αρχεία: