Εισφορές ΤΑΝ και ΤΕΑΔ για το μήνα Αύγουστο 2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.