Εγκύκλιος ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ για έμμισθους δικηγόρους

Στα συνημμένα θα βρείτε την εγκύκλιο ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ για έμμισθους δικηγόρους καθώς και το σχετικό έγγραφο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 14 – 15 του Ν. 3986/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 5α του Ν.4019/2011  η ως άνω εγκύκλιος θα τροποποιηθεί ως προς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών του απασχολουμένου δικηγόρου και του εντολέα.

Συνημμένα αρχεία: