ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης διαθέτει Ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης εγγράφων, την πλατφόρμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, στην οποία έχετε την δυνατότητα από το Γραφείο σας να στέλνετε έγγραφα, όπως ενδικοφανείς προσφυγές, προσφυγές κατά αποφάσεων Δήμων, Αιτήσεις αναστολής κλπ εκτός των Προσφυγών της επιτροπής του άρθ. 152, που δεν είναι στο σύστημα. 

Τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf είτε με έντυπη υπογραφή και σκαναρισμένα είτε ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε Οδηγίες

 

Συνημμένα αρχεία: