Αποφάσεις του ΔΣ του ΔΣΘ της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την 14.5.2020 με τηλεδιάσκεψη

Το ΔΣ του ΔΣΘ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη, 14.5.2020 και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 

Νομική Βοήθεια:

Το ΔΣ του ΔΣΘ, εν όψει της τροποποίησης του καθεστώτος νομικής βοήθειας στις ποινικές υποθέσεις και σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της Συντονιστικής, αποφάσισε να αιτηθεί:

– Τη διατήρηση στα σημερινά επίπεδα του εισοδηματικού ορίου υπαγωγής στη νομική βοήθεια και την ταχεία εκκαθάριση των χιλιάδων ανεκκαθάριστων φακέλων νομικής βοήθειας, που έχουν συσσωρευτεί  στο ΤΑΧΔΙΚ.

– Αναφορικά με την προτεινόμενη καθιέρωση αποκλειστικής προϋπόθεσης των δέκα (10) τουλάχιστον παραστάσεων σε ποινικές υποθέσεις προκειμένου να δύνανται να εγγραφούν οι συνάδελφοι στις αντίστοιχες καταστάσεις νομικής βοήθειας, προτείνεται, ως διαζευκτική προϋπόθεση (εν σχέσει προς την παράσταση σε ποινικές υποθέσεις), να αρκεί η βεβαίωση παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων που θα διοργανώνονται δωρεάν με επιμέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων ή αντίστοιχος αριθμός παραστάσεων σε ποινικές υποθέσεις με την ιδιότητα του ασκουμένου δικηγόρου.

– Τη διατήρηση της ανώτατης ετήσιας αμοιβής των συνηγόρων από υποθέσεις νομικής βοήθειας στο ισχύον εισοδηματικό όριο (πλαφόν) των 15.000 ευρώ.

– Την πρόβλεψη συνεπειών και κυρώσεων στους δικαιούχους της νομικής βοήθειας, που επιδεικνύουν συστηματικά καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά, κατά την άσκηση του δικαιώματός τους, αντίστοιχες με τις προβλεπόμενες  για τους δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες νομικής βοήθειας με τον μη προσήκοντα τρόπο.

 

Προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων για δικηγόρους και δικηγορικές εταιρίες:

Το ΔΣ του ΔΣΘ εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να εισηγηθεί στην Ολομέλεια τα εξής:

– Τη λήψη σχετικής απόφασης για την προώθηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των δικηγόρων, αυτοαπασχολούμενων και δικηγορικών εταιριών, με κάθε διαθέσιμο χρηματοπιστωτικό μέσο, όσο και με κρατική επιδότηση και κοινοτική επιχορήγηση, με τους ίδιους τουλάχιστον όρους χρηματοδότησης και των υπολοίπων επαγγελματικών και παραγωγικών κλάδων και μέσω ειδικών προγραμμάτων ανταποκρινόμενων στις επαγγελματικές τους ανάγκες, με κάθε πρόσφορο μέσο προς κάθε αρμόδιο φορέα, όπως υπουργεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΟΑΕΔ, διοικητικές αρχές αρμόδιες για τα αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ κλπ.

– Την υποβολή αιτήματος προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για διαμόρφωση και προσφορά χρηματοπιστωτικών μέσων απευθυνόμενων ειδικά στους δικηγόρους και τις ανάγκες τους.

– Τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας υπαγόμενης στη διεύθυνση οικονομικού του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή Πειραιώς ή Λάρισας Ηρακλείου (ενδεικτικά, βάσει πληθυσμιακού κριτηρίου) με αρμοδιότητα τη διερεύνηση των εκάστοτε δυνατοτήτων χρηματοδότησης των δικηγόρων από τους παραπάνω φορείς, την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων απευθυνόμενων στο σώμα, την παροχή σχετικών συμβουλών προς τους δικηγόρους και την υποβοήθηση της ένταξής τους στη χρηματοδότηση.  

 

Ζητήματα που ανακύπτουν από την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων -Αίτημα αναστολής της σχετικής ρύθμισης:

Το ΔΣ του ΔΣΘ αποφάσισε την υποβολή αιτήματος για αναβολή της εφαρμογής του προγράμματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ώστε να μπορέσουμε ως κλάδος να αντεπεξέλθουμε στις νέες απαιτήσεις. Σχετικά εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος να θέσει το θέμα υπ’ όψιν της Ολομέλειας προκειμένου να αναληφθούν αντίστοιχες δράσεις.

 

Αίτημα παράτασης προθεσμίας ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών:

Το ΔΣ του ΔΣΘ αποφάσισε την άμεση  υποβολή αιτήματος παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4611/2019 για  τη ρύθμιση οφειλών  μη μισθωτών (αρ. 2 του ν. 4611/2019) έως την 31/12/2020, με αντίστοιχη τροποποίηση της  σχετικής διάταξης (αρ. 13 παρ. 2),  καθώς μεγάλος αριθμός συναδέλφων έχει αιτηθεί τη ρύθμιση των οφειλών του σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ωστόσο  αυτή για αρκετούς δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα για όλα τα είδη των οφειλών  του (ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΘ και ΕΦΚΑ)  για λόγους που συνδέονται κυρίως με μεγάλες καθυστερήσεις επεξεργασίας και προώθησης των οφειλών προς ΤΑΝ και ΤΕΑΔ, τόσο σε πρώτο χρόνο όπου οι οφειλές αποστέλλονται από τα ταμεία και αναρτώνται στην πλατφόρμα όσο και μεταγενέστερα  στο στάδιο της περαιτέρω  διαβίβασής τους. Η ανωτέρω παράταση καθίσταται αναγκαία προκειμένου να μην απωλέσουν  όσοι έχουν αιτηθεί εμπροθέσμως τη ρύθμιση των οφειλών με τους ευνοϊκούς  όρους του ν. 4611/2019.

Επίσης, αποφασίσθηκε να ζητηθεί, για μία ακόμα φορά, η άμεση λειτουργία υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ (τέως ΤΑΝ) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι.

 

Άλλα ζητήματα:

Αποφασίστηκε, επίσης, σε συνέχεια προηγούμενης ομόφωνης απόφασης του ΔΣ, σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να διαχωριστεί το γραμμάτιο κατάθεσης δικογράφου σε ξεχωριστό ποσό αμοιβής για τον συντάξαντα και για τον καταθέτοντα, να αποσταλεί αίτηση προς τον κ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου με την οποία να ζητείται η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για το παραπάνω ζήτημα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία.

Τέλος, σε συνέχεια και σε συμπλήρωση προηγούμενης απόφασης του ΔΣ, αποφασίστηκε η ανάληψη πρωτοβουλίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς της πόλης για την επεξεργασία και κατάθεση σχεδίου νόμου για την προστασία των δανειοληπτών.