Δοκιμασία Επάρκειας Απριλίου 2021 – Αναθεωρημένος Πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα

Επισυνάπτεται αναθεωρημένος πίνακας υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2021