Δίωρες διακοπές εργασιών στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 9:00-11:00 των Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αποφάσισε δίωρες διακοπές εργασιών στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 9:00-11:00.

Στα συνημμένα θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δικηγόροι θα πρέπει να είναι παρόντες κατά την έναρξη του ωραρίου (9:00 π.μ.), καθόσον η συμμετοχή στη διακοπή εργασιών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε δικαστικού υπαλλήλου.