Δήλωση επιφύλαξης κατά την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                     Θεσσαλονίκη 21 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, κατά την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), δύνανται να υποβάλουν δήλωση επιφύλαξης με προτεινόμενο κείμενο κατωτέρω:

«Προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, με ΑΜΚΑ …….…, δια της παρούσης δηλώνω ότι οι προκαταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δια της παρακράτησης 20% επί των γραμματίων προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μου κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μου, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.

Τόπος, Ημερομηνία

Ο Δηλών»                                                                                                

    Η ανωτέρω δήλωση μπορεί να γίνει με εξώδικο ή με επιστολή σε μια από τις παρακάτω διευθύνσεις:

1)Στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8 (Διοίκηση Ε.Φ.Κ.Α.)

2)Στην οδό Σωκράτους αρ. 53 (Ε.Φ.Κ.Α. Περιφερειακή Διεύθυνση παροχών ΤΑΝ)   

ή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected]

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                   ΓΕΩΡΓΙΑ BΑΣ. ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΥ