Δικηγορική άσκηση στις γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, σύμφωνα με το Ν. 3910/2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Δικηγορική άσκηση στις γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, σύμφωνα με το Ν. 3910/2011
 
    Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 προβλέπεται μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι μηνών, να γίνεται στο Πολιτικό και Διοικητικό Εφετείο ή Πρωτοδικείο ή στην αντίστοιχη Εισαγγελία της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένος ο ασκούμενος δικηγόρος.
    Ο αριθμός των ασκουμένων δικηγόρων η κατανομή αυτών σε τμήματα και η εξειδίκευση των καθηκόντων που θα επιτελούν, καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης των προαναφερομένων δικαστηρίων.
    Ο ασκούμενος δικηγόρος λαμβάνει αμοιβή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
    ΄Εχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας από:
το Εφετείο Θεσσαλονίκης           για    30 ασκουμένους
το Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης    για    12 ασκουμένους
την Εισαγγελία Εφετών Θεσ/νίκης    για    10 ασκουμένους   
το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης    για     30 ασκουμένους
    Καλούνται, όσοι ασκούμενοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (γρ. πρωτοκόλλου) του Συλλόγου μέχρι την 15.6.2011.
    Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τον ανωτέρω συνολικό αριθμό των 82 θέσεων, θα γίνει κλήρωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
      Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                                Χρήστος Ηρ. Ράπτης