Διεύρυνση δυνατότητας λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους

1. Ένορκες Βεβαιώσεις

Με νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COV1D-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» 

διευρύνεται η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους, όπως είχε ζητήσει η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, και στις υποθέσεις ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, κτηματολογίου και ασφαλιστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, προστίθεται νέα διάταξη στην παρ. 5 του άρθρου 76 του σχεδίου νόμου κατά την οποία: «Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου μπορούν να ληφθούν και για διαφορές ή υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, κτηματολογίου και ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων».

2. Αναστολή προθεσμιών (επαναδιατύπωση)

Παράλληλα, με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν, αίρεται η ασάφεια της αρχικής διατύπωσης του νομοσχεδίου σχετικά με την αναστολή των προθεσμιών των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ και των άρθρων 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 41, 4ΙΑ, 41Β και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010.

Συγκεκριμένα, με την νομοτεχνική βελτίωση:

α. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 76 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Τα χρονικά διαστήματα ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών, δυνάμει των κοινών υπουργιών αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοΐού COVID- 19 και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 16.10.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ, καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51).».

β. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 76 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Τα χρονικά διαστήματα τυχόν ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών, δυνάμει των αντίστοιχων κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοΐού COVID- 19 και αφορούν το χρονικό διάστημα από την 1η.12.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 418 και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010 (Α’ 130).».