Διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 Ιουνίου 2020

 

Διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου

Με το άρθρο 74 του Ν. 4690/2020 καθιερώνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις και ενώπιον δικηγόρου, για το διάστημα έως 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, οι διάδικοι µπορούν να προσκοµίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαµονής του µάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ. Η ένορκη βεβαίωση δεν µπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αµέσως µετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαµβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και µοναδικόαριθµό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης µαζί µε την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όµοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος µέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr.

Για την έναρξη εφαρμογής της σχετικής διαδικασίας και τις λεπτομέρειές της θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση του Συλλόγου.

      Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                    Πέτρος Ε. Σαμαράς