Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή δικαστικών προθεσμιών (Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄ 65/28-6-2015)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.