Διαδικασία κοινοποίησης της αίτησης του άρθρου 19 παρ. 2 στους όμορους ιδιοκτήτες