Δελτίο Τύπου Εκπροσώπηση υπαλλήλων ΟΤΑ και φορέων του δημοσίου από δικηγόρο της επιλογής τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΣΘ

Εκπροσώπηση υπαλλήλων ΟΤΑ και φορέων του δημοσίου τομέα από δικηγόρο της επιλογής τους

Με το προσφάτως ψηφισθέν (5.3.2020) νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα του δικηγορικού σώματος, που είχε εκφραστεί με αποφάσεις τόσο του ΔΣΘ όσο και της Ολομέλειας, σχετικά με τη νομική υποστήριξη των υπαλλήλων των ΟΤΑ και λοιπών φορέων, του δημοσίου τομέα, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης, για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, καταργείται η προγενέστερη ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 244Α Ν. 3852/2010, όπως είχε τροποποιηθεί, που ουσιαστικά θεσμοθετούσε την απιστία δικηγόρου, επιβάλλοντας στους επί παγία αντιμισθία δικηγόρους του φορέα να εκπροσωπούν στην ποινική διαδικασία τον υπάλληλο που φέρεται ότι τέλεσε ποινικό αδίκημα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, ενώ παράλληλα αφαιρούσε από τους κατηγορούμενους τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα τον συνήγορό τους!

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η εκπροσώπηση γίνεται από δικηγόρο που συμβάλλεται με τους ανωτέρω φορείς, ανά υπόθεση, ή με δικηγόρο της ελεύθερης επιλογής του υπαλλήλου, σε συμμόρφωση με τις επιταγές της ΕΣΔΑ και του ΔΣΑΠΔ για το θεμελιώδες δικαίωμα του κατηγορουμένου να αναθέτει την εκπροσώπησή του σε συνήγορο της απόλυτης και ελεύθερης επιλογής του. Μάλιστα, προβλέπεται ότι τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου φορέα και μπορούν να ανέρχονται έως το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς για κάθε διαδικαστική πράξη ή παρεχόμενη υπηρεσία, όπως αυτά προβλέπονται στον Κώδικα Δικηγόρων.

Για την υιοθέτηση της νέας ρύθμισης, που ικανοποιεί τόσο το δίκαιο αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων όσο και το αυτονόητο δικαίωμα του κατηγορουμένου για επιλογή συνηγόρου της απόλυτης και ελεύθερης επιλογής του, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκο, που υιοθέτησε την τελική ρύθμιση, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Ζέρβα, που κατανόησε πλήρως το πρόβλημα και συνέβαλε καθοριστικά στην επίλυσή του, καθώς και τον Πρόεδρο της Ολομέλειας, κ. Βερβεσό, που προώθησε και υποστήριξε αποτελεσματικά το αίτημα που υπέβαλε στην Ολομέλεια ο Πρόεδρος του ΔΣΘ.