Χρονική κατανομή των εγγεγραμμένων στα πινάκια Α’ (Εφέσεων Δημοσίου) και Ε υποθέσεων για την δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2020

Σχετικά με την χρονική κατανομή των εγγεγραμμένων στα πινάκια Α'(Εφέσεων Δημοσίου) και Ε υποθέσεων για την δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2020, ως προς το πινάκιο Ε δεν είναι  απαραίτητη ενόψει της ελλείψεως προφορικής διαδικασίας.
Ως προς το πινάκιο Α’, εφόσον πρόκειται για εφέσεις και δεν εξετάζονται μάρτυρες, η κατανομή θα γίνει ανά 3 λεπτά, ξεκινώντας από την 9π.μ., πλην των υποθέσεων για τις οποίες έχει κατατεθεί και από τις δύο πλευρές δήλωση κατ’ άρθρο 242 ΚΠολΔ και φάκελος ή κοινό αίτημα αναβολής, στην αίθουσα δε θα παρευρίσκονται μόνο οι παράγοντες της δίκης που εκδικάζεται την δεδομένη στιγμή.