ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, 
(3 για ΔΣΘ και 1 για Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης). 
Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 11.8.2017.
 
 
  Ο Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας
 
  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης           Γεωργία Βασ. Βελιτζέλου