Αποκλειστικό έργο των δικηγόρων η έρευνα στα βιβλία Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων – Παρέμβαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πάνο Αλεξανδρή, με την οποία απαντά στο με αρ. πρωτ.21987οικ/20.5.2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και τεκμηριώνει γιατί η έρευνα στα δημόσια βιβλία Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων είναι αποκλειστικό έργο των δικηγόρων.

Το πλήρες κείμενο της υπ’ αρ.πρωτ. 867/21.5.2020 επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρη Βερβεσού, ως εστάλη, έχει ως εξής:

 

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

 

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ.21987οικ/20.5.2020 εγγράφου σας, σχετικά με την αυτοπρόσωπη έρευνα στα έμμισθα και άμισθα Υποθηκοφυλακεία καθώς και στα Κτηματολογικά Γραφεία της Χώρας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

α. Με τη διάταξη του άρθρου 41 του νδ 3026/1954 ορίστηκε ότι:

«1.    Η   δημοσιότης   των   βιβλίων  υποθηκών,  μεταγραφών  και κατασχέσεων, προκειμένου περί ειδικών υποθηκοφυλακείων  λειτουργούντων εις  έδρας  Πρωτοδικείου,  συνίσταται εις την αυτοπρόσωπον έρευναν υπό του ενδιαφερομένου, παρισταμένου μετά Δικηγόρου, ή υπό  Δικηγόρου  και εις   την   έκδοσιν  πιστοποιητικού  ή  αντιγράφου  υπό  του  αρμοδίου υποθηκοφύλακος.

2. Η έρευνα των ανωτέρω βιβλίων παρ` άλλου προσώπου απαγορεύεται επί πειθαρχική τιμωρία του επιτρέψαντος ταύτην  φύλακος  των  υποθηκών και  μεταγραφών,  διά την παροχήν όμως πιστοποιητικών ή αντιγράφων δεν απαιτείται παράστασις Δικηγόρου».

β. Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 250 του νδ 3026/1954 προβλέπεται ότι:

«1. Πάσα διάταξις γενική ή  ειδική  αντικειμένη  εις  τον  παρόντα νόμον καταργείται».

Εν όψει των παραπάνω διατάξεων καθίσταται σαφές ότι η διάταξη του άρθρου 11 του του Κανονιστικού Διατάγματος της 19/23 Ιουλ. 1941 «περί οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» (ΦΕΚ τ. Α’ 244/1941), που μνημονεύετε στο παραπάνω έγγραφό σας, έχει καταργηθεί δυνάμει της νεότερης διάταξης του άρθρου 250 του ν.δ. 3026/1954, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει νόμιμη βάση για τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης έρευνας από ενδιαφερόμενους πολίτες ή από συμβολαιογράφους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους τους.

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός