Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 23/2021

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 23/5.4.2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης “Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1308/3.4.2021 Β΄)”.

Συνημμένα αρχεία: