ΑΠΟΦΑΣΗ 24/5-4-2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά την έκδοση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 20651/2-4-2021 (ΦΕΚ Β΄
1308/3-4-21) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη
24/5-4-2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης