Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την οποία στη μείωση του μισθώματος επαγγελματικής στέγης, για το μήνα Απρίλιο 2021 υπάγονται και οι δικηγόροι

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ. Α 1101/27.4.2021 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών ,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β 1761/28.4.2021, σύμφωνα με 
την οποία στη μείωση του μισθώματος επαγγελματικής στέγης, για το μήνα 
Απρίλιο 2021,υπάγονται και οι δικηγόροι.

Συνημμένα αρχεία: