Απόφαση Ολομέλειας: Συμμετοχή δικηγόρων στην διαδικασία απονομής συντάξεων ΕΦΚΑ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 4.4.2021, με τηλεδιάσκεψη, σχετικά με την πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ανάθεση σε δικηγόρους του έργου της συνδρομής του ΕΦΚΑ στη διαδικασία υπολογισμού των συντάξεων, με σκοπό την επιτάχυνση της έκδοσης και απονομής τους, αποφάσισε τα εξής:

1. Ο δικηγόρος, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κώδικα Δικηγόρων, είναι δημόσιος λειτουργός και ως εκ τούτου δύναται να ασκεί έργο δημόσιου χαρακτήρα. Στα πλαίσια αυτά, με σειρά διατάξεων έχουν ανατεθεί σε δικηγόρους σχετικές αρμοδιότητες, όπως η σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων (ν. 4790/21), η έκδοση βεβαιώσεων, που αφορούν στη μεταγραφή, στις ιδιοκτησίες, στα βάρη και στις διεκδικήσεις επί ακινήτων, τοπικής αρμοδιότητας εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, η επικύρωση υπογραφών στα ποινικά δικαστήρια, η επικύρωση γνησίων αντιγράφων, η επίσημη μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων, η υποστήριξη συναλλασσομένων με τα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία (άρθ. 36 παρ. 2, περ. β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ Κώδικα Δικηγόρων), η συμμετοχή σε θεσμοθετημένες επιτροπές, πχ. Κτηματολογίου, Δασικών Χαρτών, ΣΥΠΟΘΑ κ.λπ. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, που αναδεικνύουν το δημόσιο χαρακτήρα του λειτουργήματος, αναβαθμίζεται η συνεργασία των δικηγόρων με την πολιτεία και την κοινωνία.

2. Το δικηγορικό σώμα οφείλει να συμβάλλει στην επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος, εκρηκτικών διαστάσεων, που έχει δημιουργηθεί από την απίστευτη καθυστέρηση στην έκδοση και απονομή χιλιάδων συντάξεων.

3. Η εκτέλεση του έργου αυτού δίνει την δυνατότητα στους δικηγόρους να εξειδικευθούν στο άνω αντικείμενο, ενώ διευρύνει και την δικηγορική ύλη, ιδίως σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπως η σημερινή. Με τις σκέψεις αυτές, η Ολομέλεια θεωρεί θετική, κατ’ αρχάς, την σχετική πρωτοβουλία του Υπουργείου και προβαίνει στις εξής παρατηρήσεις:

– Η επιμόρφωση και κατάρτιση των δικηγόρων θα γίνεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με δικό του προσωπικό και δαπάνες. Η Ολομέλεια θα παρέχει μόνο υποστηρικτική συνδρομή, μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων.

– Η επιλογή των δικηγόρων, στους οποίους θα ανατίθεται μία υπόθεση, θα πρέπει να γίνεται με κλήρωση από τον κατάλογο των όσων δικηγόρων θα έχουν υποστεί τη σχετική ειδική επιμόρφωση – ενημέρωση στα συστήματα του ΕΦΚΑ, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενική επιλογή και να αποφεύγονται συχνά παρατηρούμενες παθογένειες του συστήματος. Νέα υπόθεση θα ανατίθεται στον ίδιο δικηγόρο, μετά την εξάντληση των δικηγόρων του καταλόγου.

– Η αποζημίωση των δικηγόρων για το έργο που θα επιτελούν θα πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη των δυσκολιών της υπόθεσης. Θα πρέπει να καταβάλλεται εντός ευλόγου χρόνου από την παράδοση του φακέλου και να είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεπίδεκτη συμψηφισμού έναντι πάντων.

– Η άνω αποζημίωση θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι πολίτες δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή συμμετοχή στην αποζημίωση αυτή. Άλλωστε, οι δικηγόροι δεν συνδέονται με ουδεμία έννομη σχέση με τους πολίτες και η μόνη επικοινωνία μαζί τους θα είναι αποκλειστικά και μόνο για τυχόν συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί της υπόθεσής τους.

Η Ολομέλεια εξουσιοδότησε την Συντονιστική Επιτροπή για να συζητήσει όλες τις λοιπές λεπτομέρειες υλοποίησης του μέτρου.