Απόφαση λειτουργίας του Υποκαταστήματος Καλαμαριάς του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εφαρμογής της νέας ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/09.04.2021 (ΦΕΚ Β’ 1441/10.04.2021)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: