Απόφαση ΔΣ του ΔΣΘ για τη λειτουργία των Δικαστηρίων εν μέσω πανδημίας και τα μέτρα οικονομικής στήριξης των συναδέλφων

Απόφαση ΔΣ του ΔΣΘ για τη λειτουργία των Δικαστηρίων εν μέσω πανδημίας και τα μέτρα οικονομικής στήριξης των συναδέλφων

Το ΔΣ του ΔΣΘ στη συνεδρίασή του της 12.11.2020 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Από την έναρξη της μακράς, όσο και πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που διανύουμε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αυτοτελώς και στο πλαίσιο λειτουργίας της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, εξέφρασε με ενάργεια την αταλάντευτη θέση του ότι θα πρέπει να ληφθούν από την Πολιτεία όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου η Ελληνική Δικαιοσύνη να εξακολουθεί να επιτελεί το νευραλγικό της ρόλο ως βασικού πυλώνα του κράτους δικαίου, αναγκαίου για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας και του κράτους, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία και με γνώμονα τον αυτονόητο σεβασμό στο υπέρτατο αγαθό της ζωής και της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων στον κλάδο της Δικαιοσύνης, δικηγόρων, δικαστών και υπαλλήλων. Προς την κατεύθυνση αυτή επεξεργάστηκε και προώθησε κάθε φορά προς όλους τους αρμόδιους φορείς σειρά τεκμηριωμένων προτάσεων, μέρος των οποίων έγινε αποδεκτό και υιοθετήθηκε στις πρόσφατες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης, οι οποίες σκοπό είχαν ειδικότερα, βάσει των παραπάνω κριτηρίων, την εξαίρεση από την αναστολή λειτουργίας της Δικαιοσύνης διαδικασιών που δεν απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία στο ακροατήριο των παραγόντων της δίκης (ιδίως νέα τακτική διαδικασία, παράσταση με δήλωση του άρθρου 242 ΚΠολΔ, όπου υποβάλλεται συμφωνία περί μη εξέτασης μάρτυρα, διοικητικές δίκες με δήλωση κλπ.), διαδικασιών όπου παρίσταται επείγουσα ανάγκη παροχής δικαστικής προστασίας και διαφύλαξης σοβαρών δικαιωμάτων των πολιτών (προσωρινές διαταγές, ποινικές διαδικασίες με προσωρινώς κρατουμένους κλπ.), ως και δικαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Κτηματολογικού Γραφείου/Υποθηκοφυλακείου που μπορούν να λειτουργούν εξ αποστάσεως, ιδίως με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, ηλεκτρονικές καταθέσεις δικογράφων κλπ.). Επιδίωξε επίσης τη θέσπιση ρυθμίσεων για την απάλειψη του κινδύνου απώλειας δικονομικών και ουσιαστικών δικαιωμάτων (αναστολή προθεσμιών, παραγραφών κλπ.), τη δυνατότητα διευκόλυνσης της αναβολής της συζήτησης των υποθέσεων κ.α. Συνεπώς στο βαθμό που εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς, οι ρυθμίσεις της ισχύουσας ΚΥΑ (∆1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020, ΦΕΚ 4899, τ. Β ́), παρά τις νομοτεχνικές ατέλειές της, την ανάγκη διασαφηνίσεων και τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, με δεδομένη και τη ρευστότητα των δεδομένων της υγειονομικής κατάστασης, εκτιμάται ότι κινήθηκαν προς την ορθή κατεύθυνση, δηλαδή τόσο τη διατήρηση της βασικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης, όσο και τη μέριμνα διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Ωστόσο, κατά το σύντομο χρόνο από τη θέση σε ισχύ της παραπάνω ΚΥΑ, και ιδίως τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς παρατηρήθηκε ότι η εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τον σκοπό τους, δεν καθίσταται εφικτή, τόσο εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων από την υπολειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου, όσο και εξαιτίας της εσφαλμένης ερμηνείας αυτών από μερίδα δικαστικών λειτουργών, αλλά και της απροθυμίας μερίδας υπαλλήλων να συνδράμουν, με αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση κατ’ ουσία της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και των υπηρεσιών της, αλλά και τη συνακόλουθη συρρίκνωση έως εκμηδένιση του δικηγορικού έργου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, διαπιστώνει ακολούθως ότι, εξαιτίας των παραπάνω εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και εξωγενών λόγων για τους οποίους το Σώμα δε φέρει καμία ευθύνη, η άσκηση του Δικηγορικού Λειτουργήματος για ακόμη μία φορά παρακωλύεται σε τεράστιο βαθμό, και μάλιστα για τη συντριπτικά μεγαλύτερη μερίδα των συναδέλφων είναι πρακτικά αδύνατη. Κατά συνέπεια παρίσταται άμεση, κατεπείγουσα και ανεπίδεκτη αναβολής ανάγκη παροχής οικονομικής υποστήριξης των δικηγόρων από την Πολιτεία, ίσης τουλάχιστον με αυτήν που επιφυλάσσεται για τους άλλους πληττόμενους κλάδους. Ήδη οι βάσει πολλαπλώς υποβληθέντων αιτημάτων μας εξαγγελίες για την ένταξη του κλάδου μας στο καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, την καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που αποτελείται από εισφορές που καταβάλλουν αποκλειστικά οι δικηγόροι από το 2011, την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη μείωση ενοικίου, αποτελούν οπωσδήποτε σημαντικά, πλην όμως όχι επαρκή μέτρα στήριξης.

Για το λόγο αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητά και διεκδικεί από το Κράτος την περαιτέρω και αποτελεσματικότερη ενίσχυση των δικηγόρων για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας της Δικαιοσύνης, με την παροχή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς και την πλήρη κάλυψη από το Κράτος όλων των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, με εισοδηματικά κριτήρια.

Επίσης, διατυπώνει την ανάγκη νομοτεχνικής βελτίωσης των ρυθμίσεων που καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, κατά τρόπο που να μην καταλείπει περιθώριο παρερμηνειών, όσο και περαιτέρω εμβάθυνσης της προστασίας του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτήν των πολιτών και της εξασφάλισης των υπολοίπων δικαιωμάτων τους εν μέσω πανδημίας. 

 Τέλος, διαπιστώνει ότι καθίσταται επιτακτική η άμεση παράταση όλων των προθεσμιών του Κτηματολογίου, που λήγουν στις 31.12.2020, και προς τούτο υποβάλλει εκ νέου το σχετικό αίτημα της παράτασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, καθώς η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων, των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας λόγω της πανδημίας, έχει καταστήσει αδύνατη τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων.