Απόφαση 48/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 48/2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης «Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 3 του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.39842/25.6.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2744/26.6.2021 Β΄)».

Συνημμένα αρχεία: