ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2020 ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη 23/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου
Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, καθώς και 2 σχετικές
ανακοινώσεις.