Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ( Συνεδρίαση 4/3/2021)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε έκτακτα στις 4.3.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση :

1. Η Ολομέλεια θεωρεί μείζονος σημασίας τη διαρκή λειτουργία της απονομής της Δικαιοσύνης, η οποία ανήκει, άλλωστε, στον σκληρό πυρήνα της πολιτειακής λειτουργίας και αποτελεί πυλώνα της Δημοκρατίας. Αποτελεί αναγκαιότητα για την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και τη ρύθμιση ζητημάτων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Προς τούτο, και σε συνέχεια της συνάντησης της αντιπροσωπείας της Ολομέλειας με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας, έχει προτείνει στην Κυβέρνηση συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας των Δικαστηρίων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση του χρονικού διαχωρισμού των υποθέσεων και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας.

2. Η μέχρι σήμερα στήριξη του δικηγορικού σώματος από την Πολιτεία δεν είναι η επιβαλλόμενη, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας, που ενεργούν πλέον πολλαπλασιαστικά και καταλυτικά στους δικηγόρους, λόγω της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης και της συνέχισης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων. Μάλιστα, η όποια στήριξη της Πολιτείας, υπολείπεται ουσιωδώς της ενίσχυσης που έλαβαν άλλοι πληττόμενοι επαγγελματικοί κλάδοι. Η Ολομέλεια εμμένει στο διεκδικητικό της πλαίσιο, όπως τέθηκε με προηγούμενες αποφάσεις της και ζητά, κατά προτεραιότητα :

α) την απαλλαγή, άλλως αναστολή, καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

β) την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος έτους 2020, λαμβανομένης υπόψη της αναστολής επί της ουσίας, της άσκησης του επαγγέλματός μας και

γ) Την απαλλαγή, άλλως τη μείωση, στον χαμηλότερο συντελεστή του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες (15%) και την επέκταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ εισοδημάτων ελευθέρων επαγγελματιών από το ποσό των 10.000 ευρώ στο ποσό των 25.000 ευρώ.

Στα πλαίσια των διεκδικήσεών της, η Ολομέλεια αποφάσισε :

α) Να συνεχιστεί η συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας από τους δικηγόρους και των λοιπών Συλλόγων, πλην Αθηνών, μέσω του portal.olomeleia.gr, σε πανελλαδικό επίπεδο.

β) Να διανείμει ήδη εκπονηθέν σχέδιο δικογράφου στους συναδέλφους για την κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά του αποκλεισμού τους από τους τρεις πρώτους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής, λόγω παραβίασης της αρχής της ισότητος και της ίσης μεταχείρισης.

γ) Να διανείμει ήδη εκπονηθέν από την Ολομέλεια σχέδιο δικογράφου στους συναδέλφους για τη διεκδίκηση της άμεσης καταβολής της αποζημίωσης από παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας και μέσω της προσωρινής δικαστικής προστασίας.

3. Η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος επιβάλλει την πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και δεοντολογίας για τη λυσιτελή άσκηση του έργου του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης, ως συλλειτουργού αυτής και για την επιβαλλόμενη διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπρέπειάς του.

Η Ολομέλεια εκφράζει τη ρητή και κατηγορηματική αντίθεσή της σε όποιες αντιδεοντολογικές συμπεριφορές συναδέλφων, οι οποίες θα και κριθούν από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Δεν συγχωρούνται, ιδίως σε δικηγόρους, παραβιάσεις της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας και του τεκμηρίου αθωότητας του κατηγορουμένου, καταχρηστικές συμπεριφορές και συμμετοχή σε τηλεδίκες.

Η απονομή της Δικαιοσύνης γίνεται ενώπιον των Δικαστηρίων και με την τήρηση ουσιαστικών και δικονομικών κανόνων.

Η Ολομέλεια ζητάει την άμεση τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων, ώστε να επανέλθει η δυνατότητα αυτεπάγγελτης δίωξης πειθαρχικού αδικήματος από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, δυνατότητα που καταργήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4745/2020.

Μέχρι τότε, καλούνται οι Πρόεδροι των οικείων Πειθαρχικών Συμβουλίων να προβαίνουν στην υποβολή αναφορών προς τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων για την κίνηση των πειθαρχικών διαδικασιών.

4. Η Ολομέλεια εκφράζει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή της στις προτεινόμενες, χωρίς την προηγούμενη διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα του δικηγορικού σώματος, από τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος ρυθμίσεις, που προβλέπουν την επιβολή υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την παροχή νομικών υπηρεσιών, η οποία συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση ιδίως για τις μικρομεσαίες δικηγορικές εταιρείες και μάλιστα στην ιδιαίτερα δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία, λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Όπως επίσης, και σε ρυθμίσεις που κάμπτουν τη φύση των δικηγορικών εταιρειών ως προσωπικών και εισάγουν κεφαλαιουχικά στοιχεία σε αυτές με κίνδυνο της είσοδο τρίτων, την εμπορευματοποίηση της δικηγορίας και τη δημιουργία ανισοτήτων.

5.Η Ολομέλεια συγκρότησε επιτροπή για τη μελέτη των διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων-τέκνων» και την υποβολή σχετικών προτάσεων στο Υπουργείο και θα τοποθετηθεί στην αμέσως προσεχή συνεδρίασή της επ’ αυτού.