ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΧΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Γνωρίζουμε στους κ.κ. συναδέλφους ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αρ. 132/11.02.2020 συνεδρίασή του, επικύρωσε την από 11.01.2020 Απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για:

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

 από όλα τα Δικαστήρια της Χώρας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επαναφορά της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου και για τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει αυτή τόσο στους δικηγόρους όσο και στους πολίτες της Χώρας.

               Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                   Πέτρος Ε. Σαμαράς

 

Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων

κατά την αποχή των δικηγόρων

18.02.2020

 Το πλαίσιο της εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Παραγραφές – Προθεσμίες
  2. Για τις ποινικές υποθέσεις:

      α) Αυτόφωρα (κρατούμενοι)

      β) Κρατούμενοι. (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) 
 στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό

  1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων και αγωγών.
  2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων(συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων αναστολών, αναστολών πλειστηριασμών κ.λπ.) ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή.
  3. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
  4. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
  5. Προσθήκη – Αντίκρουση
  6. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
  7. Ένορκες βεβαιώσεις
  8. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

 

Υπενθυμίζεται ότι:

Σύμφωνα με την με αριθμό 117/16.10.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. κατά τη διάρκεια της αποχής των δικηγόρων, δεν υπάρχει επιτροπή χορήγησης αδειών στον Δ.Σ.Θ. και οι δικηγόροι οφείλουν να εφαρμόζουν το πλαίσιο κατάθεσης δικογράφων και εκδίκασης υποθέσεων, όπως κάθε φορά καθορίζεται από την Ολομέλεια ή την Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και επικυρώνεται από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής.